Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2008

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
του Σωματείου με την επωνυμία
“ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”


Άρθρο 1 – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία «Παρατηρητήριο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εκπαίδευση». Για τις σχέσεις του σωματείου με το εξωτερικό η επωνυμία είναι Hellenic Observatory for Democracy and Human Rights in Education. Το Σωματείο «Παρατηρητήριο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εκπαίδευση» είναι μία Μη Κερδοσκοπική και Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) που ανήκει στο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών. Το Σωματείο μπορεί να έχει παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα.

Άρθρο 2 – ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί του Σωματείου είναι:
- η ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης,
- ο έλεγχος της κρατικής και θεσμικής εξουσίας για σύγχρονη, αποτελεσματική και κοινωνικά ευαίσθητη εκπαιδευτική διοίκηση και πολιτική,
- ο εντοπισμός και η δημοσιοποίηση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο το χώρο της εκπαίδευσης,
- η ανάπτυξη της θέσης της Κοινωνίας των Πολιτών,
- η προώθηση της εκπαιδευτικής, πολιτικής και πολιτιστικής προσέγγισης των χωρών και λαών της Ευρώπης,
- η καταγραφή, η μελέτη και η εκτίμηση δράσεων, καλών και κακών πρακτικών φυσικών ή νομικών προσώπων φορέων και Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης,
- ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η δημοσιοποίηση δημοκρατικών δυσλειτουργιών, οι οποίες οδηγούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης,
- η αξιολόγηση φυσικών ή νομικών προσώπων, φορέων και Οργανισμών που ασκούν εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση,
- η αλληλεγγύη και η συνεργασία με συναφείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.


Άρθρο 3 – ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΚΟΠΩΝ
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων του το Σωματείο θα λειτουργεί ως «παρατηρητήριο» και θα μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο που κρίνεται θεμιτό και πρόσφορο από τα Όργανά του. Ενδεικτικά σημειώνονται τα ακόλουθα μέσα :

3.1. Η ανάληψη δράσης και η διενέργεια ποικίλων εκδηλώσεων που υπηρετούν τους ανωτέρω στόχους του Σωματείου και την αποστολή του.

3.2. Η θέσπιση μονάδων αποδοτικότητας δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών, εκπαιδευτικών φορέων και ιδρυμάτων, που ασχολούνται με την εκπαίδευση, και η μέτρηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με το βαθμό ικανοποίησης αιτημάτων και αναγκών των κατοίκων της χώρας.

3.3 Η αξιολόγηση της βούλησης, της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής ηγεσίας και των διοικούντων σε ζητήματα εκπαίδευσης. Η προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης ανάλογων ζητημάτων σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής πολιτικής, των κυβερνητικών, δημοσίων και άλλων θεσμών διοίκησης.

3.5 Η ανάθεση διενέργειας αξιολόγησης και εφαρμογής των ανωτέρω δεικτών σε επιστημονικές επιτροπές του Σωματείου, εξωτερικούς συνεργάτες και άλλους ειδικευμένους φορείς, που διαθέτουν το κύρος, την εγκυρότητα και την απαιτούμενη αξιοπιστία.

3.6. Η καταγραφή, η μελέτη και η εκτίμηση επιμέρους ιδιοτήτων, ικανοτήτων και ρόλων ανθρώπων και οργανισμών, που ασκούν άμεση ή έμμεση εξουσία στην εκπαίδευση (πολιτικών, δημοσιογράφων, στελεχών Οργανισμών ή εταιρειών κ.α.).

3.4 Η εκπόνηση και η εφαρμογή ειδικών εκθέσεων και προγραμμάτων για την αξιολόγηση πολιτικών προσώπων και υπηρεσιών, δημοσίων, ιδιωτικών και διεθνών οργανισμών, εκπαιδευτικών φορέων και ιδρυμάτων, καθώς και φυσικών προσώπων που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση.

3.8. Η διασφάλιση και κατοχύρωση σε εθνικό ή και διεθνές επίπεδο των μεθόδων, των προγραμμάτων και των δεικτών αξιολόγησης που χρησιμοποιεί το σωματείο.

3.9. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα της Κοινωνίας των Πολιτών και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Η οργάνωση ή η συμμετοχή σε συνεντεύξεις, συζητήσεις, συνέδρια ή σε εκπαιδευτικά, ενημερωτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών, βιβλίων και άλλων εντύπων, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.

3.10. Η ενεργός συμμετοχή του Σωματείου ως μέλους σε άλλους ημεδαπούς, αλλοδαπούς ή διεθνείς Οργανισμούς με παρεμφερείς σκοπούς. Η διεύρυνση της δραστηριότητας του συλλόγου και εκτός των ελληνικών συνόρων, σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

3.11. Ο συντονισμός της δράσης του σωματείου και η συνεργασία του με άλλες οργανώσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με συγγενείς στόχους. Η ίδρυση ή η συμμετοχή στην ίδρυση και την οργάνωση άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Ενώσεων, εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων συναφούς φύσης.

3.12 Οι δράσεις του Σωματείου που απορρέουν από το άρθρο 2 (ΣΚΟΠΟΣ) και το άρθρο 3 (ΜΕΣΑ) θα βασίζονται μόνο σε γεγονότα και όχι σε εικασίες, ατεκμηρίωτες ερμηνείες, προσωπικές εκτιμήσεις, φήμες ή προσωπικές αντιδικίες.

3.13. Το Σωματείο δεν μπορεί να υποκαθιστά άλλους σχετικούς φορείς (Συνήγορο του Πολίτη κ.α.) και δεν εμπλέκεται σε θέματα της αρμοδιότητάς τους. Επίσης δεν υποκαθιστά, ούτε ανταγωνίζεται δραστηριότητες ανεξαρτήτων αρχών, συνδικαλιστικών ενώσεων, ενώσεων εκπαιδευτικών ή άλλων συναφών φορέων (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΠΟΣΔΕΠ κ.α.).

Άρθρο 4 – ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
4.1. Τα μέλη του Σωματείου χωρίζονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιμα μέλη.
4.2. Τακτικά είναι οι ιδρυτές του Σωματείου, καθώς και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο.
4.3. Τα τακτικά μέλη μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, και έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι».
4.4. Τα τακτικά μέλη δεν μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των εκατό (100).
4.5. Δεν μπορούν να εκλεγούν τακτικά μέλη πολιτικά πρόσωπα και ανώτατα κομματικά στελέχη, όπως βουλευτές, ευρωβουλευτές, μέλη της κυβέρνησης, μέλη ανώτερων κομματικών Οργάνων, Κεντρικών Επιτροπών ή Εκτελεστικών Γραμματειών. Η ιδιότητα ενός τακτικού μέλους αναστέλλεται στην περίπτωση που καταστεί «πολιτικό πρόσωπο», σύμφωνα με τα ανωτέρω και το σχετικό ορισμό της πολιτειολογίας, για όσο διάστημα διαρκεί η πολιτική του ιδιότητα και για ένα εξάμηνο επιπλέον.
4.6. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν πρόσωπα που έχουν διακριθεί για το κοινωνικό ή πνευματικό τους έργο. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν στη λειτουργία των Οργάνων του Σωματείου χωρίς δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις.
4.7. Όλα τα μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. Για να εκλεγεί ένα νέο μέλος (τακτικό ή επίτιμο) απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων τακτικών μελών στη γενική συνέλευση. Για να διαγραφεί ένα μέλος (οποιοδήποτε) απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των τακτικών μελών του σωματείου. Η ίδια πλειοψηφία απαιτείται και για την επανεγγραφή διαγραφέντος μέλους. Σε κάθε περίπτωση, προαπαιτείται σχετική εισηγητική πρόταση από τέσσερα (4) τουλάχιστον τακτικά μέλη.
4.8. Εκτός των μελών, θα υπάρχει κατάλογος «υποστηρικτών» και φίλων, στον οποίο θα εγγράφονται πολίτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που θέλουν να στηρίξουν την αποστολή και τους σκοπούς του Σωματείου, συμπληρώνοντας ένα έντυπο με τα στοιχεία τους και πληρώνοντας τη συνδρομή που θα καθοριστεί.

Άρθρο 5 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται:
α) να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο
β) να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο
γ) να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου
δ) να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου
ε) να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου
στ) να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα

Σημ.:
1. τα έκτακτα και επίτιμα μέλη του Σωματείου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

2. μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

Άρθρο 6- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν:
α) να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου,
β) να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου,
γ) να συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου,
δ) να καταβάλουν τη δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο,
ε) να καταβάλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο,
στ) να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη,
ζ) να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά στα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

Σημ.:
1. τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλουν τη δαπάνη εγγραφής.
2. τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.
3. κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Άρθρο 7- ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
7.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο για σημαντικό λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο Καταστατικό και τη σχετική νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία, μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μέλους από το Σωματείο.

7.2. Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται ιδίως:
α) αν επί ένα (1) έτος δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο,
β) αν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή ατιμωτικό ή σοβαρό πλημμέλημα για πράξη που σχετίζεται με τη δραστηριότητα που προστατεύει το Καταστατικό αυτό και με ποινή άνω των έξι (6) μηνών.

7.3. Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μέλους, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου.

7.4. Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.


Άρθρο 8- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
8.1. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από τη Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται:
α) στην επίπληξη.
β) στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.
γ) στην οριστική του διαγραφή από το Σωματείο.

8.2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται:
α) συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.
β) έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία.
γ) έχει ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει συναινέσει αυτό (το Διοικητικό Συμβούλιο).

8.3. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.

8.4. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λειτουργεί στην περίπτωση αυτή ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό.

8.5. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 9- ΟΡΓΑΝΑ
Τα Όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή και οι Επιστημονικές Επιτροπές.

Άρθρο 10 – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
10.1. Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του Σωματείου είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα παρακάτω θέματα:
α) Έγκριση του απολογισμού και προϋπολογισμού.
β) Τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Διάλυση του Σωματείου.
δ) Διεξαγωγή εκλογών

10.2. Η Τακτική Γ.Σ. του Σωματείου συνέρχεται στην έδρα του, τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ., έκτακτα δε, όταν ζητήσει το Δ.Σ. ή (8) οκτώ τουλάχιστον "των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών", με έγγραφη αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν.

10.3. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρουσία των 50% + 1 τουλάχιστον των "ταμειακά εντάξει τακτικών μελών" του Σωματείου. Αν κατά την πρώτη σύγκλιση της Γ.Σ. δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά παρέλευση μιας ώρας (1) στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, οπότε δεν υπάρχει ζήτημα απαρτίας, αλλά με συμμετοχή όχι λιγότερη των 15 ατόμων.
Η Γ.Σ. πριν από την έναρξή της εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα, τηρούνται δε υποχρεωτικά τα πρακτικά, στα οποία έχει πρόσβαση κάθε παριστάμενο και ταμειακώς εντάξει μέλος.

10.4.-0ι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία του 50%+1 των παρόντων.
Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των εγγεγραμμένων τακτικών μελών και εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον το 50% των μελών του Σωματείου. Με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να αποφασιστεί η διάλυση του Σωματείου και η διάθεση των περιουσιακών του στοιχείων.

10.5. Η Γ.Σ. συζητάει και αποφασίζει επί ζητημάτων στρατηγικής και επί παντός άλλου θέματος που αφορά στο Σωματείο, ελέγχει όλα τα Όργανα και εκλέγει, παύει ή αντικαθιστά τα μέλη του Δ.Σ.

10.6. Ανά τριετία διενεργούνται αρχαιρεσίες και η Γ.Σ. (έκτακτη ή τακτική) εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

10.7.Οι συνεδριάσεις της Γ.Σ. δεν είναι δημόσιες.

10.8. Ένα μέλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο με έγγραφη εξουσιοδότηση.

10.9. Η πρώτη Γ.Σ., κατά την οποία θα εκλεγούν τα μέλη του πρώτου Δ.Σ., θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής


Άρθρο 11 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α) Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και έναν (1) Σύμβουλο που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών με τρεις (3) αναπληρωτές τους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται, αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.
3. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
4. Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
5. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.
6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στη λήψη της απόφασης.
8. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
9. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
10. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.
11. Μέλος που δεν συμμετέχει επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
12. Σε περίπτωση που παραιτηθούν τέσσερα (4) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
13. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.
14. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία, αν παρίστανται τα μισά συν ένα (50%+1) των μελών του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
Το Δ.Σ. διαμορφώνει την πολιτική του συλλόγου και αποφασίζει επί παντός θέματος που αφορά στη λειτουργία του, τηρώντας τις αποφάσεις της Γ.Σ. και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
15. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το τετράμηνο, έκτακτα δε όσες φορές κριθεί αυτό αναγκαίο από τον Πρόεδρο αυτού.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτα το συμβούλιο αν ζητηθεί γραπτά από τα 2/5 των μελών του.
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν δικαίωμα λόγου κατά την συνεδρίαση, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες. Το Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία εκλέγει όλα τα μέλη του.
16. Ο καθορισμός πάσης φύσης χρηματικών καταβολών σε Επιστημονικές Επιτροπές, εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς και άλλα στελέχη του Σωματείου καθορίζονται και ελέγχονται από το Δ.Σ.

Β) Καθήκοντα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Α.- Καθήκοντα Προέδρου.
α) εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες του τις σχέσεις, δικαστικά και εξώδικα και υποχρεούται να ενημερώνει το Δ.Σ., για κάθε του ενέργεια,
β) συγκαλεί το Δ.Σ. καλώντας τα μέλη σε συνεδριάσεις ,στις οποίες προεδρεύει.
γ) διευθύνει την διαδικασία των συνεδριάσεων και υπογράφει τα πρακτικά,
δ) επιβλέπει την διαχείριση των οικονομικών όποτε κρίνει απαραίτητο και δίνει εντολή για την πληρωμή και ανάπτυξη του Σωματείου, αντιμετωπίζοντας κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο και καταγγέλλοντας προς το Δ.Σ. κάθε ενέργεια η οποία βλάπτει τα συμφέροντα του Σωματείου. Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Σωματείου,- αλληλογραφία, προσκλήσεις, δελτία τύπου και εξουσιοδοτεί μαζί με τον Γεν. Γραμματέα ενυπόγραφα άλλο ή άλλα μέλη του Δ.Σ. για την διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών και ενεργειών σχετικών με οργανισμούς κοινής ωφέλειας.

Β. Καθήκοντα Αντιπροέδρου
Σε περίπτωση απουσίας του Πρόέδρου για διάφορους λόγους τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος έχοντας τις ίδιες αρμοδιότητες και ευθύνες του Προέδρου.

Γ- Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
α) Τηρεί το μητρώο των μελών, το πρωτόκολλο και διεξάγει την αλληλογραφία.
β) Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφει ο Πρόεδρος.
γ) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και φυλάσσει την σφραγίδα του Σωματείου.
δ) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των απαραίτητων διατυπώσεων για την νόμιμη σύγκλιση των συνελεύσεων.
Δ) Καθήκοντα Ταμία:
α) Ο Ταμίας ενεργεί για λογαριασμό του Σωματείου όλες τις οικονομικές πράξεις.
β) Τα χρήματα από τις διάφορες εισπράξεις πέραν των 60 Ευρώ κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό , στα ονόματα του Προέδρου- Γεν. Γραμματέα- Ταμία.

Άρθρο 12 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να συστήσει μία ή περισσότερες Επιστημονικές Επιτροπές και να τους αναθέσει την εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων (ποιοτικών δεικτών) σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος ή και τη διενέργεια των αξιολογήσεων που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο (άρθρο 4). Η συγκρότηση, το αντικείμενο της εργασίας, ο αριθμός των μελών, η αποζημίωσή τους και, γενικά, κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία των Επιστημονικών Επιτροπών ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο επιστατεί του όλου έργου τους και στο οποίο οι Επιτροπές υποβάλλουν τα πορίσματά τους. Ως μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών μπορούν να οριστούν και μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 13 - ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Διενέργεια εκλογών για τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
Α) Κάθε τρία (3) χρόνια διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Σωματείου να υποβάλουν υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε δέκα (10) μέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Με βάση τις υποψηφιότητες που δηλώθηκαν, και εφόσον οι υποψήφιοι-ες είναι ταμειακώς εντάξει, ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι-ες, καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Εφόσον το Δ.Σ κρίνει ότι μπορούν να διεξαχθούν εκλογές αδιάβλητες με οποιοδήποτε μέσον, μπορούν να διεξαχθούν με αυτόν τον τρόπο.

Β).- Τις εκλογές διεξάγει με ευθύνη της τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από την Γ. Συνέλευση. Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη πριν την έναρξη των εκλογών και την σφραγίζει ενώπιον των υποψηφίων. Εποπτεύει την ψηφοφορία που αρχίζει και τελειώνει σε ώρα που καθορίζεται από την πρόσκληση για τις εκλογές.

Γ.-) Η Εφορευτική επιτροπή είναι αρμόδια για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών και την διαφύλαξη του αδιάβλητου αυτών, ορίζει δε τις σχετικές ρυθμίσεις. Εάν υποβληθούν ενστάσεις κατά την διάρκεια των εκλογών, εκδικάζονται από την εφορευτική επιτροπή πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Δικαίωμα" εκλέγειν και εκλέγεσθαι" έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου που είναι ταμειακά εντάξει. Τα καταμετρηθέντα ψηφοδέλτια μετά την λήξη της διαλογής και της έκδοσης των αποτελεσμάτων παραδίνονται στον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο ο οποίος τα παραδίδει στον νέο Πρόεδρο του Σωματείου που τα φυλάσσει για έξη(6) μήνες.

Δ.-) Τα μέλη του νέου Δ.Σ. ,συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση την ίδια μέρα μετά από τις εκλογές ή μέσα σε οκτώ(8) μέρες αν συντρέξει κάποιος λόγος. Ο πλειοψηφών σύμβουλος συγκαλεί το νεοεκλεγέν Δ.Σ. με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την σύγκληση σε σώμα. Το απερχόμενο Δ.Σ. οφείλει να παραδώσει κατά την ίδια μέρα, με πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης, τα βιβλία πρακτικών Δ.Σ., Γ.Σ., πρωτόκολλο αλληλογραφίας, αλληλογραφία εισερχομένων εξερχόμενων, σφραγίδα του Σωματείου, Ταχ. Θυρίδας εάν υπάρχει, βιβλίο απογραφής περιουσιακών στοιχείων, βιβλιάρια καταθέσεων, μετρητά, βιβλίο ταμείου, μπλοκ αποδείξεων.

Ε) Οι χώροι των εκλογών θα ορίζονται από το Δ.Σ.

Άρθρο 14 –ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Στις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της Διοίκησης εφαρμόζεται το αναλογικό σύστημα. Οι πέντε (5) πρώτοι κατά σειρά εκλέγονται για το νέο ΔΣ και οι πέντε (5) επόμενοι κατά σειρά ως αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.

Άρθρο 15 – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία μέλη και τρεις αναπληρωτές τους. Σκοπό έχει τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων του ταμείου, πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, αλλά και όποια στιγμή, συντάσσει έκθεση την οποία διαβάζει στην Γ. Συνέλευση για το καλώς έχει της διαχείρισης.

Άρθρο 16 – ΠΟΡΟΙ
Οικονομικοί πόροι του Σωματείου είναι συνδρομές, εισφορές, δωρεές χωρίς όρους, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Οργανισμούς, έσοδα από παραγωγές ή υπηρεσίες του συλλόγου και γενικά κάθε παροχή οποθενδήποτε προερχομένη, την οποία θα κάνουν δεκτή τα αρμόδια Όργανα του Σωματείου, έχοντας ως γνώμονα τη διατήρηση της αυτονομίας του. Το ΔΣ έχει την ευθύνη στη διαφάνεια διαχείρισης των οικονομικών με ετήσιους δημόσιους απολογισμούς εισόδων και εξόδων.

Άρθρο 17 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος καταστατικού του καταστατικού ή διάλυσης του Σωματείου απαιτείται σχετική απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των τακτικών μελών του Σωματείου (παρισταμένων ή νομίμως εκπροσωπουμένων) και εφόσον είναι παρόντες το 50% των εγγεγραμμένων μελών κατά τη σχετική συνεδρίαση.

Άρθρο 18 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. μπορεί να εγκριθεί και να τεθεί σε εφαρμογή Εσωτερικός Κανονισμός του Σωματείου που θα ρυθμίζει εσωτερικά θέματα λειτουργίας.

Άρθρο 19 – ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Από της υπογραφής του παρόντος κα μέχρι την εκλογή Δ.Σ. από την πρώτη Γ.Σ., χρέη Δ.Σ. θα τελεί Προσωρινή Πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή που απαρτίζεται από τα πρώτα πέντε ιδρυτικά μέλη του Σωματείου.

Άρθρο 20 – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ι. Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με καταστατική πλειοψηφία.
ΙΙ. Την διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.
ΙΙΙ. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο για παράβαση του νόμου που διέπει το Σωματείο ή το Καταστατικό.

Άρθρο 21 – ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται στο Σωματείο «Greenpeace».

Άρθρο 22 – ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι :
- Υποχρεωτικά
α. Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.
β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών.
ε. Βιβλίο ιστορίας του Σωματείου.
- Προαιρετικά :
α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.
δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Άρθρο 23 – ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το καταστατικό αυτό, που περιέχει είκοσι τρία (23) άρθρα, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους κάτωθι ιδρυτές, υπεγράφη από αυτούς σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα και θα τεθεί σε πλήρη ισχύ μετά τη νομική διαδικασία αναγνώρισης, όπως ορίζει ο νόμος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου